Regulamin wypożyczalni

1. Wypożyczalnia prowadzi usługi wypożyczenia ornatów oraz naczyń liturgicznych do użytku podczas celebracji liturgicznych dla instytucji i organizacji kościelnych Kościoła rzymskokatolickiego.

2. W ramach świadczonej usługi wypożyczalnia zobowiązuje się do dostarczenia ornatów i/lub naczyń liturgicznych czystych, bez uszkodzeń mechanicznych, gotowych do bezpośredniego użycia.

3. Wypożyczalnia zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówienia złożonego poprzez formularz na stronie internetowej, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Wypożyczalni. Wypożyczalnia zastrzega możliwość anulowania zamówienia lub zmiany jego warunków, jeśli ilość przedmiotów i/lub forma wysyłki wybrana przez Wypożyczającego uniemożliwia terminową realizację.

4. Koszt usług i inne opłaty są określone w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

5. W momencie odbioru zamówionych przedmiotów Klient zobowiązany jest okazać pracownikowi Wypożyczalni lub kurierowi dostarczającemu przesyłkę dowód osobisty lub inny równoważny dokument potwierdzający tożsamość.

6. Przedmioty uważa się za wypożyczone z chwilą odbioru osobistego lub wysyłki do zamawiającego. Przedmioty uważa się za zwrócone z chwilą ich dostarczenia osobistego lub wysyłki na adres Wypożyczalni.

7. Termin wypożyczenia i zwrotu jest określony w składanym i potwierdzonym zamówieniu. W przypadku opóźnienia zwrotu Wypożyczalnia może nałożyć karę pieniężną w wysokości wartości wypożyczenia za każdą dobę opóźnienia.

8. Prolongata terminu zwrotu jest możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni przed upływem terminu wypożyczenia określonego w zamówieniu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na prolongatę ze względu na inne realizowane zamówienia.

9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wypożyczone przedmioty. Ze względu na charakter wypożyczanych przedmiotów Klient zobowiązuje się korzystać z wypożyczonych przedmiotów w sposób określony właściwymi przepisami kościelnymi.

10. Klient zobowiązuje się zwrócić wypożyczone przedmioty w stanie niezmienionym w porównaniu do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia. Zabrania się prania i jakiegokolwiek przerabiania przedmiotów bez zgody pracownika wypożyczalni.

11. W przypadku zwrotu wypożyczonych przedmiotów w stanie niekompletnym, zmienionym lub uszkodzonym, albo w przypadku utraty tych przedmiotów, Klient zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów naprawy/odtworzenia/odkupienia przedmiotu wypożyczenia. Maksymalny koszt nie przekroczy kwoty określonej w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu.

12. Złożenie zamówienia na wypożyczenie przedmiotów oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na wynikające z niego konsekwencje.

Aktualizacja regulaminu: 1 maja 2020 r.