Regulamin wypożyczalni

1. Wypożyczalnia prowadzi usługi wypożyczenia ornatów oraz naczyń liturgicznych do użytku podczas celebracji liturgicznych dla instytucji i organizacji kościelnych Kościoła rzymskokatolickiego.

2. W ramach świadczonej usługi wypożyczalnia zobowiązuje się do dostarczenia ornatów i/lub naczyń liturgicznych czystych, bez uszkodzeń mechanicznych, gotowych do bezpośredniego użycia.

3. Wypożyczalnia zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówienia złożonego poprzez formularz na stronie internetowej, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Wypożyczalni. Wypożyczalnia zastrzega możliwość anulowania zamówienia lub zmiany jego warunków, jeśli ilość przedmiotów i/lub forma wysyłki wybrana przez Wypożyczającego uniemożliwia terminową realizację.

4. Koszt usług i inne opłaty są określone w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

5. W momencie odbioru zamówionych przedmiotów Klient zobowiązany jest okazać pracownikowi Wypożyczalni lub kurierowi dostarczającemu przesyłkę dowód osobisty lub inny równoważny dokument potwierdzający tożsamość.

6. Przedmioty uważa się za wypożyczone z chwilą odbioru osobistego lub wysyłki do zamawiającego. Przedmioty uważa się za zwrócone z chwilą ich dostarczenia osobistego lub wysyłki na adres Wypożyczalni.

7. Termin wypożyczenia i zwrotu jest określony w składanym i potwierdzonym zamówieniu. W przypadku opóźnienia zwrotu Wypożyczalnia może nałożyć karę pieniężną w wysokości wartości wypożyczenia za każdą dobę opóźnienia.

8. Prolongata terminu zwrotu jest możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni przed upływem terminu wypożyczenia określonego w zamówieniu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na prolongatę ze względu na inne realizowane zamówienia.

9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wypożyczone przedmioty. Ze względu na charakter wypożyczanych przedmiotów Klient zobowiązuje się korzystać z wypożyczonych przedmiotów w sposób określony właściwymi przepisami kościelnymi.

10. Klient zobowiązuje się zwrócić wypożyczone przedmioty w stanie niezmienionym w porównaniu do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia. Zabrania się prania i jakiegokolwiek przerabiania przedmiotów bez zgody pracownika wypożyczalni.

11. W przypadku zwrotu wypożyczonych przedmiotów w stanie niekompletnym, zmienionym lub uszkodzonym, albo w przypadku utraty tych przedmiotów, Klient zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów naprawy/odtworzenia/odkupienia przedmiotu wypożyczenia. Maksymalny koszt nie przekroczy kwoty określonej w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu.

12. Złożenie zamówienia na wypożyczenie przedmiotów oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na wynikające z niego konsekwencje.

13. W przypadku zamawiania usługi przez osobę świecką obsługa Wypożyczalni może zażądać od Klienta udokumentowania, że działa na zlecenie parafii lub sanktuarium, aby zagwarantować, że wypożyczone szaty będą użyte do celów liturgicznych.

Aktualizacja regulaminu: 27.07. 2020 r.